Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


Abril 2010 - OFICINA D'HABITATGE - Prestacions permanents per al pagament del lloguer - Convocatòria 2010

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere. . Aquestes prestacions s'atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.

 

Les dates de terminis queden establertes de la manera següent:

 

Antics perceptors: Data d’inici 17/04/2010 data de finalització 30/06/2010

 

Nous perceptors: Data d’inici 17/04/2010 data de finalització 17/05/2010

 

Nous perceptors, contractes fets per les borses: Data d’inici 17/04/2010 data de finalització 31/10/2010

 

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/Prestacions_perm_lloguer.jsp

 

Documentació:

 

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/impresos_formularis.jsp

 

1.1 Per als sol·licitants que han estat beneficiaris de l'ajut al lloguer en la convocatòria del 2009 i que no han tingut canvis en la seva unitat de convivència :

 

a) Declaració responsable sobre les condicions d'elegibilitat en relació amb les prestacions per al pagament de lloguer.

 

b) Original i la fotocòpia o la fotocòpia compulsada de tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2010 pagats fins a la data de la presentació de la sol·licitud (*).

 

1.2 Pels que ja han estat beneficiaris en la convocatòria del 2009 i que han tingut canvis en la seva unitat de convivència:

 

a) Declaració responsable sobre les condicions d'elegibilitat en relació amb les prestacions per al pagament de lloguer.

 

b) Certificat de l'IRPF corresponent a l'any 2008

 

c) Certificat de convivència actualitzat

 

d) Contracte de lloguer (si heu canviat d'habitatge)

 

e) Rebuts de lloguer de l'any 2010 pagats fins a la data (*)

 

 

Per als nous sol·licitants:

 

Cal presentar la sol·licitud i fulls annexes corresponents, segons el model normalitzat per la Secretaria d'Habitatge, juntament amb:

 

a)     Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE/passaport del/de la sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència o document d'identificació equivalent.

b)    Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la presentació de la sol·licitud.

c)     Última declaració de la renda, en cas de no fer-la certificat de retencions del 2008.

d)    Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència en edat laboral. Les persones de més de 65 anys no han de portar l'informe de vida laboral.

e)     Rebuts de lloguer de l'any 2010 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

f)     Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. En cas que la persona sol·licitant de la prestació que visqui a l'habitatge, sigui el cònjuge del titular contractual, haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.

 

Altres documents:

 

g) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del llibre de família, si s'escau.

h) Certificat de reconeixement del grau de disminució emès per l'ICASS, si s'escau.

i) Carnet de família monoparental, si s'escau.

j) Mitjà de prova qualificat d'acord amb l'art. 33 Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, si s'escau.

 

Si el vostre sistema de pagament és el rebut domiciliat:

 

Cal que al rebut hi figurin les dades següents:

 

NIF o CIF de l'emissor del rebut,

 

SUFIX del rebut i REFERÈNCIA del rebut,

 

Si el sistema de pagament és per transferència bancària:

 

Número de compte bancari del propietari o representant legal de l'habitatge on pagueu el lloguer

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies