Normes de gestió i participació de subhastes i vendes directes

Subhastes i vendes directes


Les suhbastes són vendes públiques al millor postor.
A les subhastes s’hi pot participar tant per participació en sobre tancant com per participació presencial a la sala.
La venda directa és una forma de venda dels bens embargats quan no han estat adjudicats en la subhasta o bé,  si han estat adjudicats no s’ha pagat el preu d’adjudicació . La venda directa no és un acte públic ( tot i que sí pot ser públic l’acte de l’ obertura de sobres) i les ofertes s’han de presentar sempre per escrit en sobre tancat, resultant adjudicatària dels béns embargats la persona que ha presentat la millor oferta econòmica.

(*) En el cas d'haver-hi més d'una subhasta anunciada el mateix dia i hora, la seva celebració es durà a terme de forma correlativa d'acord amb el seu ordre de publicació.


Requisits per poder participar tant a les subhastes com a les vendes directes


-Tenir capacitat d’obrar.
-No tenir cap impediment legal.
-Identificar-se amb el DNI o equivalent. Qui liciti per compte de tercers haurà d’acreditar-ne la representació. En cas de que no hi hagi acreditació o aquesta sigui insuficient, s’entendrà que l’oferta la realitza en nom propi. Quan siguin vàries persones les que facin conjuntament l’oferta caldrà que indiquin el percentatge en que adquirirà la finca cadascuna en cas de resultar adjudicataris, així com el seu règim econòmic matrimonial, si és el cas.
-Constituir el dipòsit de garantia establer als bens pels quals es desitgi licitar. El dipòsit s'haurà de realitzar mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ . Els dipòsits es constituiran de forma individual per a cadascun dels lots pels quals es pretengui licitar.  També es podrà fer un ingrés en compte corrent si així s’ha anunciat a l’edicte de subhasta

Acreditació per a participar en la subhasta:

Si el licitador és persona física pot compareixer per sí mateix o mitjançant representant, en els termes establerts per l'article 22 de la llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, havent d'aportar, en aquest cas el poder notarial d'on en resultin les facultats representatives, així com el Document nacional d'indentitat o equivalent de la persona que, en nom propi o en representació del licitador subscribeixi l'oferta, així com el document nacional d'identitat o  equivalent del licitador:

 Si el licitador és persona jurídica haurà de presentar:

1.- Escriptures de constitució o modificació, si és el cas, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible d'acord amb la legislació mercantil que sigui d'aplicació. Si no ho fos, s'haurà d'aportar l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional en el que hi constin les normes per les que regula la seva activitat inscrit, si és el cas, en el corresponent Registre oficial.

2.- Poder notarial del que en resultin les facultats representatives del signant de la proposició, excepte quen aquestes facultats es dedueixin de l'escriptura o escriptures esmentades en el paràgraf anterior. Aquestes facultats de representació també es podran acreditar mitjançant certificació, expedida a l'efecte pel Registre Mercantil. Els poders generals, subjectes a inscripció en el Registre Mercantil, es presentaran amb la justificació de l'acompliment d'aquest requisit.

Si el licitador és una empresa estrangera haurà de presentar:

Les empreses estrangeres presentaran tots els documents relacionats anteriorment traduïts de forma oficial en una de les llengües oficials a Catalunya. Les escriptures de consitució o modificació expresades per a les persones jurídices es substituiran per:

a) Quan es tracti d'empreses d'altres estats membres de la UE o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu caldrà que acreditin la seva capacitat d'obrar mitjançant la inscripció en els Registres o presentació dels certificats previstos a l'Annex I del RGLCAP que acreditin la seva capacitat d'obrar.

b) En el cas de la resta d'empreses estrangeres hauran de fer una declaració formal de sotmetre's a la jurisdicció de Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que de forma directa o indirecta poguessin sorgir del contracte amb renúncia expressa al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Els documents expressats podran presentar-se amb original o còpies que tinguin caràcter d'autèntiques conforme la legislació vigent.

 

Nota 1. Les subhastes administratives no es poden cedir a tercers, per tant cal que l’oferta la faci la persona o persones físiques o jurídiques que n’hagin de resultar adjudicatàries finals.

Subhastes


Hi ha dues modalitat per participar a la Subhasta . Una és en sobre tancat i l’altre com a licitador a la sala.
La diferència entre una modalitat i una altra és que en la participació en sobre tancat la Mesa licitarà en nom dels oferents de la mateixa forma que ho farien els participants , sense sobrepassar el límit màxim fixat a l’oferta. No obstant això si els oferents en sobre tancat estan presents a la sala, prèvia identificació, podran fer postures superiors a les del sobre tancat un cop es vegin superades per les ofertes dels licitadors presents a la sala.
Els interessats que optin per licitar directament a la sala, si ho fan per compte de tercers, hauran de comunicar-ho i hauran d’acreditar-ne la representació en els termes anteriorment expressats.
En el cas de que concorrin diverses ofertes en sobre tancat pel mateix bé es donarà preferència en l’adjudicació a la registrada en primer lloc. Si la coincidència en la millor postura es produeix entre una oferta en sobre tancat i una postura presencial a la sala, es donarà preferència a la presentada en sobre tancat.

Per tant:


Qui desitgi participar presencialment en una subhasta haurà de:


• Complir amb el requisits per a participar.
• Aportar el dipòsit de garantia. El dipòsit de garantia el constituirà un Xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de “ CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ”, per un import, al menys, del 20 per 100 del tipus de subhasta (Només en els casos que s’hagi anunciat a l’edicte de subhasta es podrà fer un ingrés en compte corrent).
• I si ho fan per compte de tercers hauran de comunicar-ho i hauran d’acreditar-ne la representació. (Aquest tràmit caldrà fer-ho davant la mesa de subhasta, prèviament a l’inici de la licitació)

Qui desitgi participar en una subhasta mitjançat la modalitat de sobre tancat haurà de :


• Complir amb el requisits per a participar.
• Omplir la instància : “ SUBHASTA: OFERTA DE PARTICIPACIÓ EN SOBRE TANCAT”
• Omplir el sobre : “SUBHASTA: OFERTA DE PARTICIPACIÓ EN SOBRE TANCAT” . A dintre del sobre caldrà adjuntar:
o Fotocòpia DNI de l’oferent.
o Si l’oferent actua per compte de tercers s’haurà d’incorporar còpia del NIF/CIF dels representats i còpia dels poder notarials de representació.
o Oferta de participació en sobre tancat per a la SUBHASTA.
o Dipòsit de garantia. El dipòsit de garantia el constituirà un Xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de “ CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ”, per un import, al menys, del 20 per 100 del tipus de subhasta (Només en els casos que s’hagi anunciat a l’edicte de subhasta es podrà fer un ingrés en compte corrent).

• Presentar el sobre tancat en el REGISTRE GENERAL del Consell Comarcal del Baix Empordà. (Aquest tràmit es pot fer des de l’anunci de la subhasta fins a una hora abans de l’inici de la subhasta)
El  REGISTRE GENERAL del Consell Comarcal del Baix Empordà ha de registrar el sobre i el resguard de participació i aquest últim ha de quedar en poder de l’interessat.

Venda directa.


La venda per gestió directa és una forma de venda dels béns embargats quan no han estat adjudicats en la subhasta o, si bé han estat adjudicats, no s’han pagat el preu d’adjudicació ofert.

Les diferències més significatives amb les subhastes són:
• No hi ha un acte públic.
• Funciona per ofertes presentades per escrit.


Qui desitgi participar en una venda directa haurà de:


• Omplir la instància : “ VENDA DIRECTA: OFERTA DE PARTICIPACIÓ”
• Omplir el sobre : “VENDA DIRECTA: OFERTA DE PARTICIPACIÓ” . A dintre del sobre caldrà adjuntar:
• Fotocòpia DNI de l’oferent.
• Si l’oferent actua per compte de tercers s’haurà d’incorporar còpia del NIF/CIF dels representats i còpia dels poder notarials de representació.
• Oferta de participació en sobre tancat per a la VENDA DIRECTA.
• Dipòsit de garantia. El dipòsit de garantia el constituirà un Xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de “ CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ”, per un import, al menys, del 10 per 100 del tipus de subhasta (Només en els casos que s’hagi anunciat a l’edicte de subhasta es podrà fer un ingrés en compte corrent).

El sobre tancat es pot presentar des de l’anunci de la venda directa fins a una hora abans de l’hora anunciada per l’obertura de les ofertes en el REGISTRE GENERAL del Consell Comarcal del Baix Empordà al carrer Tarongers número 12 de la Bisbal d’Empordà.


Recordem que el sobre contindrà l’oferta de participació en la venda directa amb indicació de l’import de la postura màxima i la resta de dades corresponents, degudament omplertes.

El  REGISTRE GENERAL del Consell Comarcal del Baix Empordà ha de registrar el sobre i el resguard de participació i aquest últim ha de quedar en poder de l’interessat.

El bé s’adjudicarà directament al postor que presenti la major de les ofertes que cobreixin el 35% del tipus de la subhasta.

 

Normativa subhastes

1. A les subhastes de béns, el temps per constituir els dipòsits davant la mesa serà, en primera licitació, de mitja hora. El diposit serà almenys del 20% del tipus de subhasta i s'haurà de realitzar mitjançant un xec nominatiu conformat a favor del Consell Comarcal del Baix Empordà.
2. L’import dels trams de licitació haurà d’adequar-se a les escales següents:


a) per a tipus de subhasta iguals o inferiors a 10.000,00€, 150,00€

b) per a tipus de subhasta de 10.000,01 € a 30.000,00€, 300,00€

c) per a tipus de subhasta de  30.000,01€ a 100.000,00 € , 500,00€

d)per a tipus de subhasta superiors a 100.000,00 €, 1.000,00 €

3. Els licitadors podran enviar o presentar les seves ofertes en un sobre tancat, des de l’anunci de la subhasta fins una hora abans de començar. Aquestes ofertes, que tindran el caràcter de màximes, seran registrades en un llibre, que a tal efecte es portarà a l’oficina del Servei. Aquestes ofertes hauran d’anar acompanyades d’un taló conformat a nom del Consell Comarcal del Baix Empordà per l’import del dipòsit i no tindrà validesa si la seva conformitat no s’estén fins a un mes després de la data de celebració de la subhasta.
4. Els talons seran ingressats en el compte que designi el/la tresorer/a, i s’efectuarà la devolució dels imports dipositats als licitadors no adjudicataris un cop acabada la subhasta. La materialització de la devolució es farà mitjançant un taló fet pel/per la tresorer/a.
5. Si abans de la celebració de la subhasta, algun licitador que hagués presentat la seva oferta en un sobre tancat manifesta per escrit la seva voluntat de no presentar-se a la licitació, s’efectuarà la devolució del dipòsit segons les condicions establertes en el punt 4
6. En el cas de concurrència de diverses ofertes en sobres tancats, l’admissió de postures s’iniciarà a partir de la segona més alta de les que hi hagi, i serà adjudicatària la postura més alta pel tram superior a la segona en el cas de no haver-hi d’altres ofertes.
7. Quan la mesa hagi de substituir els licitadors en sobre tancat, licitarà per ells, segons el tram establert en aquest Reglament, i sense sobrepassar el límit màxim fixat en la seva oferta.
8. La subhasta s’efectuarà d’acord amb els criteris següents:
8.1) En primera licitació, el tipus aplicable serà el que resulti d’aplicar la valoració assignada als immobles que s’han de subhastar. Si hi ha càrregues preferents que hagin accedit al Registre amb anterioritat, el tipus per a la subhasta serà la diferència entre el valor assignat i l’import d’aquestes càrregues, que hauran de quedar subsistents sense aplicar a la seva extinció el preu del remat. Si les càrregues preferents excedissin del valor assignat als immobles, el tipus serà el corresponent a l’import dels deutes i les costes, sempre que aquest import no excedeixi d’aquell valor.
8.2) Si es decideix fer una segona licitació, el tipus aplicable serà el 75% de l’anterior.

8.3) Si les subhastes en primera i segona licitació haguessin resultat desertes o bé no s’hagués cobrat el deute amb els béns adjudicats i quedessin béns per alienar, es continuarà el procediment amb l’anunci de venda per adjudicació directa d’aquests béns, l’alienació dels quals s’ha de dur a terme en el termini de sis mesos comptats des del moment de la celebració de la subhasta. El tipus aplicable quan els béns hagin estat objecte de subhasta en primera licitació serà el tipus corresponent a aquesta.
9. Quan s’hagin celebrat dues licitacions sense que els béns s’hagin pogut alienar per manca de postors, s’efectuarà la venda mitjançant gestió i adjudicació directes. L’alienació mitjançant la modalitat de venda directa no estarà –en aquest cas- subjecta a tipus. No obstant això, si la Mesa de subhasta considerés que la diferència entre el valor assignat als immobles mitjançant taxació i el preu ofert per qualsevol persona interessada fos desproporcionada, podrà declarar que l’oferta és inadmissible, amb l’objectiu de no afavorir l’enriquiment injust del comprador en perjudici del propietari dels béns, sense accedir a la formalització de la venda.
10. Indicativament, es fixa el 35 per cent del tipus de la primera licitació com a oferta admissible en les vendes per gestió directa quan les subhastes en primera i segona licitació haguessin resultat desertes.
11. En el supòsit de venda per adjudicació directa, l’alienació s’ha de dur a terme en el termini de sis mesos comptats des del moment de la celebració de la subhasta.

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies