[13/03/2018 11:00] *** S U S P E S A *** Venda directa d'una parcel·la inclosa al P67/ Mas Mató 2 del municipi de Begur 1400000497 5540/2017

****S U S P E S A -E X P E D I E N T   L I Q U I D A T *****

Expedient: 1400000497 - 5540/2017

Parcel·la sense edificar situada al C/  Joaquim Espalter 50 sòl situat a la Urbanització Mas Mató de la població de Begur amb una superfície de 479 m2. Limita: al Nord amb la parcel·la núm. 11 a nom de la Sra. Christine Mouchel, segons consta al Padró habitants de l’Ajuntament de Begur, a l’Est amb la parcel·la sense edificar núm. 3 a nom del Sr. Gerrit Van Amerongen , segons consta al Padró habitants de l’Ajuntament de Begur, al Sud amb la parcel·la núm. 9 a nom de Sweet Hom Abroad S.L., segons consta al Padró habitants de l’Ajuntament de Begur,  i a l’Est amb el mateix carrer Joaquim Espalter.

SENSE INSCRIPCIÓ REGISTRAL

Referència cadastral:  7163810EG1476S0001DU

Observacions: Es fa constar que la finca embargada, no consta coneguda la inscripció al Registre Propietat de Palafrugell, anant a càrrec del seu adjudicatari en el tràmit d'alienació per subhasta o venda directa, la seva inscripció a l'esmentat organisme.
A la valoració pericial es fa constar: Projecte de reparcel·lació aprovat 09/11/2016 pendent d’aprovació definitiva. Polígon d´actuació en sòl urbà (pendent de desplegament i/o gestió urbanística) 
Es desconeixen dades de Junta de Compensació, també es desconeixen terminis d´execució.

Usuari: Sense ús

Arrendament: No consta arrendat

Valoració de la finca: 220.495,25 €

Càrregues anteriors/preferents 0 €

TIPUS DE SUBHASTA 220.495,25 €

Postura mínima admesa a la venda directa: 77.173,34 €

Import mínim del xec a adjuntar al sobre de l’oferta com a garantia: (10% tipus subhasta) 22.049,53 €

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 13 de març de 2018 a les 10.00 Hores

ANUNCI DE VENDA DIRECTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE VENDA DIRECTA

Tràmits previs:

EDICTE DE SUBHASTA -Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat