[24/04/2018 11:00] Venda directa d'una parcel·la edificable situada al terme municipal de Calonge (Urbanització Mas Pere) 2012038068 - 11284/2017

Expedient: 2012038068 - 11284/2017

URBANA.=  Parcel·la edificable situada al terme de Calonge, que forma part del Pla d'ordenació de la finca Mas Pere, i té en aquest Pla el número de parcel·la disset, del polígon primer.  Té una superfície de disset mil dos-cents vint pams quadrats, equivalents a set-cents cinquanta metres i seixanta decímetres quadrats.   Té forma quadrada i limita, a l'Oest amb l'avinguda de Ricard Guasch i a l'Est amb l'avinguda de Mas Santet.

Es fa constar que la finca objecte de subhasta, te una superfície cadastral de cinc-cents noranta-dos metres quadrats, no coincidint amb la superfície indicada en la descripció registral

Referència cadastral: 5659105EG0355N0001AE

Inscrita al Tom 3193, Llibre 517 de Calonge, Foli 109 i Finca 5053

Usuari: Sense ús

Arrendament: S'ignora

Valoració de la finca: 70.000,00 €

Càrregues anteriors/preferents 0 €

TIPUS DE SUBHASTA 70.000,00 €

Postura mínima admesa a la venda directa: 24.500,00 €

Import mínim del xec a adjuntar al sobre de l’oferta com a garantia: (10% tipus subhasta) 7.000,00 €

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 24 d’abril de 2018 a les 10.00 Hores

ANUNCI DE VENDA DIRECTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE VENDA DIRECTA

 Tràmits prèvis:

EDICTE DE SUBHASTA -Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat