[24/07/2018 11:00] Venda directa d’una parcel·la assenyalada amb el número 6 al plànol d'adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del sector S-26 “Bosc major” situada al terme municipal de Begur. Exp. 1400000480 - 676/2017.

Expedient: 1400000480 - 676/2017

PLE DOMINI de:

URBANA.= Parcel·la assenyalada amb el número 6 al plànol d'adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del sector S-26 "BOSC MAJOR", al terme municipal de Begur, de figura irregular i DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE METRES QUADRATS (2.434 m2.) de superfície, destinada a sòl  residencial amb la configuració i límits que figuren en el plànol d'adjudicació de parcel·les resultants del Projecte de Reparcel·lació que limita: al Nord, part amb parcel·la resultant número onze i part amb parcel·la resultant número dotze, destinades a sòl residencial; al Sud, amb parcel·la resultant vint-i-set destinada a sistema viari; a l'Est amb parcel·la resultant número cinc destinada a sòl residencial; i a l'Oest amb parcel·la resultant número set destinada a sòl residencial.

Inscrita en el Registre de la Propietat de PALAFRUGELL, tom 3495, llibre 338 de Begur, foli 47, finca número 12754.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: NO CONSTA ARRENDAT

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Observacions: Parcel·la resultant del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial del sector S-26 "BOSC MAJOR", al terme municipal de Begur. Dades registrals anteriors: Finca 5051 inscrita al Tom 2159, Llibre 88 de Begur, foli 198 del Registre de la Propietat de Palafrugell.

Referència cadastral: 6554702EG1465N0001RQ

Valoració finca: 640.000,00 €

Càrregues subsistents (Despeses d’urbanització segons estimació provisional): 142.326,33 €

TIPUS DE SUBHASTA: 497.673,67 €

Postura mínima admesa a la venda directa: 174.185,78 €

Import mínim del xec a adjuntar al sobre de l’oferta com a garantia (10% tipus subhasta): 49.767,37 €

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 24 de juliol  de 2018 a les 10.00 Hores

ANUNCI DE VENDA DIRECTA 

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE VENDA DIRECTA 

Tràmits previs:

EDICTE DE SUBHASTA -Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat