[07/11/2018 11:00] Venda directa d'apartament a l'edifici "Sun Tower" al municipi de Platja d'Aro. Exp. 99000354935-213/2017 - NOTA IMPORTANT: CANVI DE DATA

Avís de 9/10/2018

NOU CANVI DE DATA PER  DE DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL CONTRACTE DE LLOGUER APORTAT EN EL PROCEDIMENT. (El propietari aporta addenda al contracte de lloguer pel qual el termini de duració passa a ser de 10 anys). Ni el contracte de lloguer ni la seva addenda són inscrites en el Registre de la Propietat, per tant no tindrien efecte davant de tercers i s'extingirien amb la transmissió d'acord amb el que disposen els articles 7, 13 i 14 de la la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, arran de la modificació realitzada per la Llei 4/2013, de 4 de juny. No obstant, perquè tots els interessats siguin coneixedors de la situació en el moment de presentar la seva oferta s'ha acordat el canvi de data anunciat. 

L'obertura de les ofertes es realitzarà el dia 7/11/2018 a les 11.00

El termini d'admissió d'ofertes finalitzarà el dia 7/11/2018 a les 10.00. La resta de condicions són les anteriorment anunciades.

Les ofertes que s'hagin presentat per a l'obertura de sobres de  9/10/2018, es podran retirar o presentar escrit de ratificació per a la propera data d'obertura.


Avís de 20/07/2018

CANVI DE DATA D'OBERTURA DE SOBRES (data inicialment anunciada 24/07/2018 11.00 h) passa a 9/10/2018 a 11.00

NOTA IMPORTANT.- Atès que a l'anunci de subhasta i venda directa no s'havia informat l'existència d'un contracte de lloguer d'habitatge de durada 3 anys a partir de 5 de març de 2017, del qual n'ha tingut coneixement aquesta administració amb posterioritat a la data d'embargament es modifica la data de finalització del tràmit de venda directa, dintre del període màxim establert per l'article 104 del RGR  a fi de que els possibles licitadors n'estiguin correctament informats.

 

Expedient: 99000354935-213/2017

PLE DOMINI 

PROPIETAT NUMERO CENT CINQUANTA-U.- Apartament G divuit a la planta divuit del complex turístic denominat "Sun Tower", situat en el paratge "Palanca o Estanys", de Platja d'Aro, municipi de Castell d'Aro, amb una superfície de quaranta-quatre metres, 4.250 centímetres quadrats, que es compon de menjador, dormitori, cuina, vestíbul, bany wc i terrassa, Limita: pel Sud, amb apartament H divuit; per l’Oest, amb passadís d'entrada; pel Nord, amb apartament F divuit; per l’Est, amb vol del terreny de la mateixa finca; per sota, amb l'apartament G disset; per dalt, amb l'apartament G dinou. Coeficient de propietat 43/10000. Coeficient de despeses generals 52/10000. Coeficient de sosteniment ascensors 58/10000.

INSCRITA al Tom 1682, Llibre 83 de Castell-Platja d'Aro, foli 91, finca 4478.

Referència cadastral: 5588402EG0258H0164FB

Usuari: Ocupat temporalment.

Arrendament: Lloguer de temporada segons informe del pèrit (Contracte de lloguer de vivenda de durada 3 anys a partir de data 5 de març de 2017, amb addenda de 10 de març de 2017 per la qual la durada passaria a 10 anys) -veure nota a l'encapçalament-

Valoració de la finca: 173.190,50 €

Càrregues anteriors/preferents 0 €


TIPUS DE SUBHASTA 173.190,50 €

Postura mínima admesa a la venda directa: 60.616,68 €

Import mínim del xec a adjuntar al sobre de l’oferta com a garantia (10% tipus subhasta): 17.319,05 €

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES: 9 d'octubre de 2018 a les 10.00 Hores

ANUNCI DE VENDA DIRECTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE VENDA DIRECTA 

Tràmits previs:

EDICTE DE SUBHASTA -Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat