Subhastes

El servei de recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà du a terme la gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic dels municipis de la comarca que li ho hagin delegat. A tal efecte està facultat per Llei per embargar i vendre béns en pública subhasta.


Les subhastes són l’última fase del procediment administratiu de constrenyiment i mitjançant aquestes es posen al mercat els béns prèviament embargats als deutors.
El producte obtingut en les subhastes es destina a saldar el deute pendent dels deutors. Si hi ha sobrant es lliura al deutor o a qui hi acrediti millor dret.
Els deutors poden paralitzar el procediment, en qualsevol moment anterior a l’adjudicació, mitjançant el pagament del deute.

ACCÉS AL CALDENDARI DE SUBHASTES

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat