[09/10/2018 11:00] Subhasta d’una parcel·la de terreny destinada a l'edificació, situada a la Urbanització Treumal de Dalt, del terme municipal de Calonge. Expedient: 3800000563 – 15167/2017

NOTA Havent-se comprovat un error en el tipus de subhasta anunciat s'informa als licitadors que el tipus que regirà la subhasta serà de 445.532,60 €, havent de quedar unes càrregues subsistents de  6.467,40 €. Es manté la data i hora de la subhasta.


Expedient 3800000563 – 15167/2017

PLE DOMINI de:

URBANA.=    Parcel·la de terreny destinada a l'edificació, formada per les assenyalades amb els números vuitanta, vuitanta-u, vuitanta-dos, vuitanta-tres i vuitanta-quatre, del plànol parcel·lari de la Urbanització Treumal de Dalt, del terme municipal de Calonge.    La superfície és de tres mil quatre cents trenta-cinc metres i cinquanta-quatre decímetres quadrats.    Limita: al Nord amb resta de finca de la què es segrega, mitjançant carrer de la urbanització per on té accés; al Sud amb zona verda, resta de finca de la que es segrega; a l'Est amb la parcel·la setanta-nou de Filibert Julià i Teresa Cornellà; i a l'Oest amb carrer de la urbanització, per on té accés resta de finca.

Inscrita en el Registre de la Propietat de PALAMÓS, tom 2684, llibre 267 de Calonge, foli 110, finca número 14531.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: NO CONSTA ARRENDAT

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: Amb les preferències sobre els altres creditors o propietaris que li atorga la normativa urbanística (Article 126 Reial decret 3288/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana)

Referència cadastral: 6414610EG0361S0001TH

Valoració finca: 452.000,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 6.467,40 €  (Veure nota a l'encapçalament)

Tipus de subhasta: 445.532,60 €  (Veure nota a l'encapçalament)

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PROVISIÓ DE RECTIFICACIÓ DEL TIPUS DE SUBHASTA

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat