[09/10/2018 11:00] Subhasta d’una parcel.la de terreny, de superfície sis-cents cinc metres quadrats, situada al terme municipal de Begur, integrada dins el "Pla Parcial Sector S-4 Sud de Begur". Expedient: 1400000494 C – 15316/2017

Expedient 1400000494 C – 15316/2017

PLE DOMINI de:

URBANA.= PARCEL.LA NÚMERO 25 POLÍGON 7.244.- Parcel.la de terreny, de superfície SIS-CENTS CINC METRES QUADRATS, situada al terme municipal de Begur, integrada dins el "Pla Parcial Sector S-4 Sud de Begur". Limita: al Nord, carrer Son Rich; al Sud, parcel.la número 15 propietat de "Ses Negres, S.L."; a l'Est, parcel.la número 26 propietat de L'Ajuntament de Begur; i a l'Oest, parcel.la número 24 propietat de "Ses Negres, S.L.".

Nota: Després del projecte de parcel·lació del sector S-4 de Begur, aquesta parcel·la es correspon amb la número 16.

Inscrita en el Registre de la Propietat de Palafrugell, tom 3179, llibre 262 de Begur, foli 204, finca número 11.502.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: NO CONSTA ARRENDADA

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.

Observacions: Subhasta amb les preferències sobre els creditors o propietaris que li atorga la normativa urbanística. (Article 126 Reial Decret 3288/1978 de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana)

Referència cadastral: 7244216EG1474S0001HL

Valoració finca: 108.000,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 €

Tipus de subhasta: 108.000,00 €

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat