[24/07/2018 11:00] * * * CANCEL·LADA * * * - Subhasta d’una finca rústega d'onze hectàrees on hi ha una masia anomenada "Saguer dels Vilars o Mas Saguer" en el municipi de Calonge. Expedient: 3800000553 – 13883/2017

SUBHASTA CANCEL·LADA PER LIQUIDACIÓ DEUTE

Expedient 3800000553 - 13883/2017

PLE DOMINI de:

RÚSTICA.= Peça de terra de cabuda onze hectàrees, quaranta-quatre àrees i cinquanta-sis centiàrees, part bosc de sureres i part terra de conreu, amb rabasses i algunes oliveres, procedent de la finca anomenada "Saguer dels Vilars" al veïnat del mateix nom, del terme municipal de Calonge; dins la qual es troba la casa solar de Saguers dels Vilar assenyalada amb el número quatre,  i  composta de quatre cossos, planta baixa i un pis, on hi ha terrat, amb una altra habitació, de part Migdia, que serveix de pessebre, i un pati tancat de paret al davant unit a la casa, amb una superfície, tot el conjunt, de set àrees i vint-i-nou centiàrees, aproximadament.   Limita: al Nord, en part amb la finca matriu de procedència o parcel·la número dos-cents onze, propietat de Neus Montserrat Delhom, en part amb parcel·la dos-cents quaranta-un, propietat del Josep Reinal Martínez, en part amb parcel·la cent quaranta-nou, propietat de Maria Vilar Bonet o successors, i en part amb parcel·la cent cinquanta-quatre de la mateixa propietat "Sonata Inversions S.A. ", finca registral 1922; al Sud, en part amb dita parcel·la cent cinquanta-quatre, i en part amb parcel·la cent seixanta-set propietat, de Concepció Avellana Gimferrer o successors; A l’Est, en part amb les indicades parcel·les cent cinquanta-quatre, cent quaranta-nou i cent seixanta-set, en part amb parcel·la cent trenta-quatre. propietat de Mario García Galceran o successors, i en part amb parcel·la cent cinquanta-una, propietat d’Antònia Puig Plaja o successors; i a l’Oest, part amb parcel·la cent seixanta, propietat de Joseph Sanne Jan Frans o successors, en part amb parcel·la cent seixanta-tres propietat de Rita de Grassot Puig i en part finca propietat de la societat "Imisa, SA". Totes les parcel·les confrontants pertanyen al polígon cinc.

Inscrita en el Registre de la Propietat de PALAMÓS, tom 3240, llibre 542 de Calonge, foli 165, finca número 10.741.

Usuaris: OCUPADA PEL PROPIETARI

Arrendament: NO CONSTA ARRENDADA

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Referència cadastral: 17038A005001500000ZE i 001600200EG03D0001GX

Valoració finca: 1.513.515,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA: 1.513.515,00 €

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat