[08/05/2018 11:00] * * * * S U S P E S A * * * * Subhasta d’una casa composta de planta baixa i primer pis, amb un pati unit a la mateixa pel costat Sud, situada al carrer de Sant Antoni, número vint-i-un, abans vint-i-cinc, del municipi de Palamós. Exp. 1250000233, 125000

S U S P E S A  -  EXPEDIENT LIQUIDAT

Expedient: 1250000233, 1250000653 - 7577/2017

PLE DOMINI de:

URBANA.= Casa composta de planta baixa i primer pis, amb un pati unit a la mateixa pel costat Sud, situada al carrer de Sant Antoni, número vint-i-un, abans vint-i-cinc, de Palamós. Té una total superfície de cent setanta-set metres amb set-cents mil·límetres quadrats. Limita al front, Nord, amb l'esmentat carrer Sant Antoni; al Sud, esquena, amb el carrer Santa Marta, on té actualment el número vint; a l'Oest, dreta, amb casa i pati d'Eulàlia Ferrer Carbó; i a l'Est, esquerra, amb hereus de Josep Cama.

Inscrita en el Registre de la Propietat de PALAMÓS, tom 3471, llibre 332 de Palamós, foli 150, finca número 246.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: NO CONSTA ARRENDAT

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Referència cadastral: 0732202EG1303S0001JG

Valoració finca: 185.000,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA: 185.000,00 €

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat