[24/07/2018 11:00] - S U S P E S A - Subhasta d’un local situat a la planta baixa de l’edifici situat a Sant Antoni de Calonge municipi de Calonge, al C/ Sant Antoni 30 cantonada Ptge. Isabel. Expedient: 3800000366 – 3800000663 – 2361/2018

SUSPESA.- Havent-se detectat un error en la descripció i valoració de la finca es suspèn temporalment la tramitació de la subhasta en el present expedient fins la notificació de la nova valoració. Properament s'anunciarà nova data de subhasta amb la descripció i valoració resultant definitiva.

 

Expedient: 3800000366 – 3800000663 – 2361/2018

PLE DOMINI de:

URBANA.=  Set. Local situat a la planta baixa de l'edifici construït sobre un solar amb front al carrer Josep Mundet de Sant Antoni de Calonge, terme municipal de Calonge, de cabuda, vint-i-sis metres i quinze decímetres quadrats, amb una terrassa o vorera en la seva part anterior de vuit metres i setze decímetres quadrats.   Limita: al davant amb resta no edificat de la finca major; a l'esquerra entrant amb el local número sis; a la dreta amb carrer Sant Antoni; i al fons amb Joan Andreu. Se li assigna el número set, sense cap nom especial. El seu valor privatiu en relació al total de l’immoble es fixa en dos i mig per cent.

Inscrita en el Registre de la Propietat de PALAMÓS, tom 1620, llibre 112 de Calonge, foli 144, finca número 4284.

Usuaris: SENSE ÚS

Arrendament: NO CONSTA ARRENDADA

Situació urbanística: Es pot consultar al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Referència cadastral: 8729117EG0382N0007QH

Valoració finca: 24.000,00 €

Càrregues que han de quedar subsistents: 0,00 €

TIPUS DE SUBHASTA: 24.000,00 €

EDICTE DE SUBHASTA – Text complet

PUBLICACIÓ AL BOP DE L'ANUNCI DE SUBHASTA

NORMES DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ

DOCUMENTS PER PARTICIPAR EN SUBHASES I VENDA DIRECTA AMB SOBRE TANCAT


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat