Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


SETEMBRE 2019 - PREMIS LES GAVARRES 2019

Premis Les Gavarres 2019

Podeu consultar les bases publicades al BOP ref. 5376

Premi Joan Xirgo, XXIX edició
L’objectiu del Premi és dotar una proposta de projecte inèdit sobre qualsevol temàtica quecontribueixi al coneixement, estudi i desenvolupament dels valors del massís de lesGavarres. El projecte s’haurà de dur a terme en el termini d’un any a partir de la sevaconcessió.

Si bé es podran sol·licitar dues pròrrogues de mig any cadascuna. El premi consisteix en una dotació en metàl·lic de 5.000 € i un diploma acreditatiu.

El pagament s’efectuarà en dues parts: la primera a l’inici de la recerca i la segona ambl’entrega final del projecte realitzat.
El Consorci de les Gavarres es reserva el dret d’explotació dels resultats de la investigació.
En el document generat hi haurà de constar el logotip de l’entitat i sempre que es difonguin els resultats haurà de constar-hi l’autoria, així com també, el finançament dels “Premis Les Gavarres” del Consorci de les Gavarres. Els autors no premiats podran recollir les seves propostes a les oficines de l’entitat passats tres mesos de l’acte de lliurament del Premi.

Documentació i condicions
1. Currículum de l’autor/a o autors/es de la proposta i, en el cas d’una entitat, els antecedents de recerca en la línia de la mateixa.

2. Memòria del projecte de treball, amb una extensió màxima de 20 fulls A4. Haurà de constar explícitament si el projecte presentat forma part d’una investigació més àmplia i, si s’escau, altres fonts de finançament públic o privat. La memòria ha d’incloure els següents apartats:
a. Títol.
b. Introducció, on s’inclourà la rellevància de l’estudi i la seva aportació en relació a possibles treballs existents.
c. Objectius a assolir en el projecte de treball.
d. Materials i mètode (mostres, fonts, bibliografia, etc.)
e. Calendari d’execució del treball.

3. Les dades de contacte.

4. Declaració responsable de compliment de les obligacions tributàries amb el Consorci, l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

Caldrà presentar-ne una còpia en paper i una en digital.

Criteris de valoració
Es valoraran positivament aquells treballs que contemplin la totalitat del massís de les Gavarres. Així com també, l’interès del tema del projecte, l’aportació al coneixement de l’espai natural protegit de les Gavarres, el plantejament metodològic i la viabilitat del projecte.

Destinataris
Es podran presentar les persones físiques i les entitats sense ànim de lucre. En cap cas es podran presentar administracions públiques, empreses o societats mercantils. No s’admetran treballs ja finalitzats. S’admetrà una proposta de recerca per participant, la qual haurà de ser original i no comptar amb altres premis.
Premi Cirera d’Arboç, XXIII edició
L’objectiu del Premi és valorar una trajectòria vital d’accions directes i palpables, dutes a terme en l’àmbit de les Gavarres. Reconeixent les contribucions a la conservació, la millora o la descoberta dels valors naturals i culturals del massís.
Es lliurarà un trofeu i un diploma acreditatiu a la millor tasca feta a favor del massís de les Gavarres.

Documentació
1. Nom complet i contacte de qui presenta la candidatura.
2. Dades completes del candidat amb una memòria on es recullin els mèrits que donen suport a la candidatura.
3. Un arxiu fotogràfic.


Caldrà presentar-ne una còpia en paper i una en digital.
Criteris de valoració
Es valoraran les memòries dels mèrits presentades amb els criteris d’impacte i transcendència de les accions realitzades, així com també la dedicació temporal de la persona candidata.
Destinataris

Poden optar-hi les persones físiques, col·lectius o entitats sense ànim de lucre. Les candidatures podran ser presentades per persones físiques, entitats i administracions.

Terminis de presentació
La publicació de la convocatòria es preveu per la segona quinzena de juliol i finalitzarà l’1 d’octubre. Les propostes de recerca i les candidatures es podran presentar al registre d’entrada del Consorci de les
Gavarres, de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 hores.
En el cas que es detecti algun error en la presentació de la documentació, es contactarà amb els interessats i aquests tindran un període de 10 dies hàbils per esmenar-ho.

Jurat i veredicte
El jurat tindrà com a president un representant del Consorci de les Gavarres i estarà format per un representant de la Generalitat de Catalunya, un de la Diputació de Girona, un del Consell Comarcal del Baix Empordà, un del Consell Comarcal del Gironès, un d’una entitat membre del Consell de Cooperació i d’un a tres experts nomenats pel Consorci de les Gavarres.
El nom dels membres del jurat es donarà a conèixer en l’acte d’entrega dels “Premis Les Gavarres”; el dia es donarà a conèixer amb antelació.
El jurat podrà declarar deserts els “Premis Les Gavarres”. En aquest cas, el Consorci es reserva el dret de destinar l’import de la forma que consideri oportuna amb la finalitat de difondre els valors de les Gavarres.
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es comunicarà directament al guardonat amb el “Joan Xirgo” i al presentador de la candidatura del “Cirera d’Arboç”.

Notes
S’entendrà que s’accepta el premi si, en el termini de 2 dies hàbils, a comptar de l’endemà de l notificació del premi, no s’ha presentat renúncia davant el Registre General del Consorci.
El sol fet de participar en els “Premis les Gavarres” suposa l’acceptació de les bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. El Consorci de les Gavarres es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquestes bases.
L’incompliment de les obligacions assumides per part de la persona premiada pot comportar la cancel·lació del Premi, amb la qual cosa se li podrà exigir la devolució de la quantitat rebuda.Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies