Contacte
Prestacions lloguer

Oficina d'Habitatge - Consell Comarcal del Baix Empordà

c. Tarongers, 12 (can Salamó) 17100 La Bisbal d'Empordà

T:972642310 F:972641003

Horari d'atenció al públic: de 9H a 14H, amb cita prèvia

joriol@baixemporda.cat

 


Prestacions per al pagament del lloguer

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, ANY 2017.

Resolució GAH/786/2017, de 12 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2017.

Terminis: fins el 19 de juny de 2017.

Les sol.licituds es resoldran segons la dotació pressupostària per concurrència competitiva i amb ordre de prelació.

La poden demanar les persones físiques titulars d'un contracte de lloguer d'habitatge i que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

S'ha d'acreditar la residència legal a Catalunya.

Caldrà acreditar ingressos suficients per a pagar el lloguer i que no superin el màxim establert a la base 5 de la convocatòria. Es tenen en compte els ingressos de l'any 2015.

No pagar un lloguer mensual superior a 450€ a la nostra demarcació.

Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer.

La Base 6 parla de l'import de la subvenció que es un 40% de l'import del lloguer anual amb un màxim de 2.400€.

 


OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2017 PER A COL.LECTIUS ESPECÍFICS.

Resolució GAH/657/2017, de 31 de març.

Terminis: fins el 29 de maig de 2017 les persones que hagin estat beneficiàries de prestacions econòmiques d'urgència especial i de les prestacions complementàries.

Fins el 31 d'octubre els contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social.

Destinataris: els titulars de contracte de lloguer obtingut a partir de novembre de 2016 a través d'una Borsa de Mediació o habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre. Persones beneficiàries de la prestació adreçada a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària. Les persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer,

Requisits: acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals ha d'ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol.licitud. Estar en risc d'exclusió social i acreditar uns ingressos de la Unitat de convivència de l'any 2015 no superiors a 1,5 vegades IRSC.

Cal fer el pagament del lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador. En contractes posteriors a juny de 2013 cal acreditar el pagament de la fiança.


TANCADA LA CONVOCATÒRIA PER A LA RENOVACIÓ DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, EXERCICI 2017

 

El termini de vigència per a tramitar la sol.licitud es va iniciar el 23 de gener de 2017 i finalitzà el 28 de febrer de 2017.

 

TANCADA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2016 PER A NOUS PERCEPTORS.

Resolució GAH/939/2016, de 5 d'abril.

Adreceu-vos, amb cita prèvia, als nostres serveis per tal de revisar la documentació.

El Pla estatal d'habitatge va entrar en vigor el dia 4 de desembre, arran de la publicació al BOE de l'Ordre FOM/2252/2014, de 28 de novembre, per la qual es determina l'efectivitat de les línies d'ajuda previstes al Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla estatal 2013-2016. 

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA

Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.

Es tracta d'ajuts per garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecàries que s'atorguen en situacions d'especial urgència.

La prestació la perceb la persona o entitat que no ha rebut l'import del deute acumulat.

Per descarregar-vos la documentació, la trobareu al peu de pàgina. 

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA

Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.

Es tracta d'ajuts per garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecàries que s'atorguen en situacions d'especial urgència.

La prestació la perceb la persona o entitat que no ha rebut l'import del deute acumulat.

Per descarregar-vos la documentació, la trobareu al peu de pàgina.

 

RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ

És una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.

A partir de l’1 de gener de 2012, d’acord amb la disposició derogatòria inclosa al Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, ja no està en vigor aquest ajut. Això implica que ja no es poden presentar noves sol·licituds.

Els beneficiaris que tinguin reconegut aquest ajut continuaran cobrant-lo sempre que es compleixin tots els requisits. S'admeten canvis que impliquin presentar una nova sol.licitud.

 Per descarregar-vos la documentació, la trobareu al peu de pàgina.

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat