Contacte
Prestacions lloguer

Oficina d'Habitatge - Consell Comarcal del Baix Empordà

c. Tarongers, 12 (can Salamó) 17100 La Bisbal d'Empordà

T:972642310 F:972641003

Horari d'atenció al públic: de 9H a 14H, amb cita prèvia

eagudo@baixemporda.cat

vgutierrez@baixemporda.cat

mfrigola@baixemporda.cat

 

 

 

 


Prestacions per al pagament del lloguer

OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER 2018 PER A COL·LECTIUS ESPECÍFICS

Resolució GAH/942/2018 de 10 de maig

Terminis: fins al 29 de juny de 2018 les persones que hagin estat beneficiàries de prestacions econòmiques d'urgència especial i de les prestacions complementàries.

Fins al 31 d'octubre els contractes de lloguer a través de les borses de mediació per al lloguer social.

 

Destinataris:

a) Titulars de contractes de lloguer signats a partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol.licituds establert a l'última convocatòria obtinguts a través de les Borses de mediacions, entiats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques per a contractes signats a partir de l'1 de novembre de 2017.

b) Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d'especial urgència que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'exeució hipotecària, regulades a la Resolució TES77/2016, de 4 de gener.

c) Persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la mateix Resolució apartat anterior.

 

Requisits:

Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals ha d'ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Estar en risc d'exclusió social i acreditar uns ingressos de la Unitat de convivència de l'any 2016 no superiors a 1,5 vegades l'IRSC.

Cal fer el pagament del lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador. En contractes posteriors a juny de 2013 cal acreditar el pagament de la fiança.
TANCADA LA CONVOCATÒRIA PER A LA RENOVACIÓ DE PRESTACIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, EXERCICI 2018

 

Ha finalitzat el termini per acreditar el compliment dels requisits del 2018.

Podien presentar les sol.licituds per al manteniment de les prestacions o bé per obtenir una pròrroga de les prestacions atorgades l'any anterior únicament les persones que van obtenir la prestació o la seva pròrroga durant l'any 2017.

Recordeu que cal demanar hora a l'Oficina d'Habitatge si es desitja ser atès pel personal de l'Oficina d'Habitatge.

 


TANCADA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, ANY 2018.

Resolució GAH/921/2018, de 10 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2018.

Terminis: fins al 29 de juny de 2018.

Les sol·licituds es resoldran segons la dotació pressupostària per concurrència competitiva i amb ordre de prelació.

La poden demanar les persones físiques titulars d'un contracte de lloguer d'habitatge i que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

S'ha d'acreditar la residència legal a Catalunya.

Caldrà acreditar ingressos suficients per a pagar el lloguer i que no superin el màxim establert a la base 5 de la convocatòria. Es tenen en compte els ingressos de l'any 2015.

No pagar un lloguer mensual superior a 450 € a la nostra demarcació.

Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer.

La Base 6 parla de l'import de la subvenció que és un 40 % de l'import del lloguer anual amb un màxim de 2.400 €.

Podeu consultar les Bases a "Documents adjunts"

 


 

 

 

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'ESPECIAL URGÈNCIA

Resolució TES/7/2016, de 4 de gener

Es tracta d'ajuts per a garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus per a pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecàries que s'atorguen en situacions d'especial urgència.

La prestació la percep la persona o entitat que no ha rebut l'import del deute acumulat.

Per descarregar-vos la documentació, la trobareu al peu de pàgina. 

 

 

RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ

És una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.

A partir de l’1 de gener de 2012, d’acord amb la disposició derogatòria inclosa al Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, ja no està en vigor aquest ajut. Això implica que ja no es poden presentar noves sol·licituds.

Els beneficiaris que tinguin reconegut aquest ajut continuaran cobrant-lo sempre que es compleixin tots els requisits. S'admeten canvis que impliquin presentar una nova sol·licitud.

 Per descarregar-vos la documentació, la trobareu al peu de pàgina.

 

Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat