Porta a Porta Domèstic

Com funciona? 

El porta a porta de residus consisteix en la retirada dels contenidors de la via pública i la recollida dels residus a cada punt de generació, habitatges i comerços, mitjançant uns cubells específics i seguint un calendari preestablert per a cada una de les 5 fraccions: rebuig, FORM, vidre, envasos i paper i cartró).

Aquest model de recollida inclou un control i un seguiment per tal de poder millorar el servei i el seu funcionament, i a la vegada per assessorar al ciutadà en la segregació dels residus a la llar.

La implantació d’aquesta nova recollida requereix de disciplina domèstica i un canvi d’hàbits en la gestió dels residus, d'aquesta manera s'aconsegueix augmentar tant la quantitat recollida de residus valoritzables com la seva qualitat.

Tot això comporta una millora ambiental i econòmica que ha d’incentivar la correcta participació.

Les principals característiques del sistema de recollida porta a porta són:

 • Retirada dels contenidors de la via pública. D'aquesta manera es recupera espai públic, s’eviten els conflictes de les males olors i brutícia acumulada al seu voltant i es millora el reciclatge, donat que no s'efectua la recollida d'aquells residus que no estan ben seleccionats.
 • El portal de cada casa o comerç passa a ser el punt de recollida de totes les fraccions.
 • Hi ha un calendari i un horari restringit per deixar el cubell amb la fracció de residus corresponent.
 • Els residus deixen de ser anònims i s’atribueix la responsabilitat del residu al seu generador.
 • Millora el funcionament dels sistemes complementaris de recollida selectiva: deixalleria, punt de recollida de la fracció vegetal, voluminosos, tèxtil, etc.
 • S’estableixen àrees de contenidors d’ús col·lectiu per aquells veïns que no poden adaptar-se al calendari de recollida.

Cada cubell disposa d’un sistema d’identificació amb un xip electrònic, amb l’objectiu de conèixer la participació de cada habitatge en el servei de recollida porta a porta.

Durant la campanya de comunicació, es proporciona un pack tricicla o cubells de colors, bosses compostables per la matèria orgànica i bosses pel tèxtil sanitari (compreses, bolquers...) als usuaris del servei porta a porta per facilitar la separació del material, tan reciclable com no reciclable.

 

Àrees de contenidors d’us col·lectiu 

Les àrees de contenidors d’ús col·lectiu són espais que disposen d’una bateria de contenidors per totes les fraccions dels residus: rebuig, FORM, vidre, envasos i paper i cartró.

Serveixen de suport a la recollida porta a porta per aquells ciutadans que per diverses causes, com horaris de treball o vacances, no poden acollir-se al calendari establert del servei porta a porta.

Aquestes àrees estan ubicades estratègicament i disposen d'un control d’accés i càmeres de videovigilància per evitar que es converteixin en punts d’abocament incontrolats.

Tenen un funcionament similar al punt de comú accés de la recollida en disseminats.

 

Recollida en disseminats 

Els disseminats són habitatges que es troben ubicats en punts allunyats del nucli del municipi, de manera que no és possible realitzar la recollida porta a porta, o no amb la mateixa freqüència. En aquests casos tenen una gran importància les àrees de contenidors d'ús col·lectiu i la deixalleria, o bé es programa un calendari de recollida específic.

 

Serveis addicionals de recollida 

Deixalleria: És important que paral·lelament a la implementació de la recollida porta a porta, s’implementi l’ús de la deixalleria, per tal de gestionar residus com la poda, el tèxtil, residus elèctrics i electrònics, residus especials (piles, olis, pintures, etc.), runa en petites quantitats, fusta i matalassos entre altres.

Voluminosos: És convenient que aquesta recollida sigui de concertació obligatòria, amb previ avís, i només reservada a aquells residus de gran volum que fan difícil la seva recepció o trasllat fins a la deixalleria. Per a la resta de residus, com els petits i mitjans electrodomèstics i mobles, és molt important fomentar l’ús directe de la deixalleria, ja que redueix substancialment els costos de gestió associats a la recollida.

Poda o fracció vegetal de tipus llenyós: S’aconsella mantenir la deixalleria com a únic punt de recepció d’aquest material, o bé habilitar contenidors específics en determinades zones del municipi per a recepcionar-lo.

Paral·lelament a les opcions plantejades, cal fomentar de manera prioritària la gestió in-situ, per tal de reduir la quantitat de residus recollits i gestionats. Algunes d'aquestes gestions son el compostatge casolà o l’aprofitament de la poda com a llenya per als veïns. D'aquesta manera es minimitzen les incidències, i per tant, es redueixen directament les despeses.

Els grans productors : A nivell general, es caracteritzen per presentar una composició força homogènia depenent del tipus de generador, la qual cosa els fa “senzills” de recuperar.

En municipis amb un baix teixit comercial, el mateix servei de recollida porta a porta domiciliari engloba els residus provinents dels grans productors. En aquests casos el lliurament dels residus es realitza, generalment, en contenidors de 120 litres fins a 1100 litres, en funció de la tipologia de residu i de les necessitats de cada establiment. Aquests contenidors s’han de deixar a la porta del comerç perquè siguin recollits d’acord amb el calendari i horari establert per l’Ajuntament.

La deixalleria ha de servir per donar suport a la recollida porta a porta als grans productors, i  per tant, en solen ser grans usuaris.

 

Exemple d’implantació: VERGES 

Situació abans de la implantació (Gener 2018) 

La recollida selectiva dels residus era mitjançant contenidors instal·lats al carrer per a totes les fraccions:

 • Paper, vidre i envasos lleugers: contenidors tipus iglú.
 • Cartró, fusta i plàstic comercial: recollida setmanal (dimarts) a cada establiment.
 • Matèria orgànica: contenidors de càrrega posterior de 240-360 litres.
 • Poda: contenidors tipus banyera (2).
 • Rebuig: contenidors de càrrega posterior de 800-1100 litres.
 • Tèxtil: contenidors específics (2).
 • Deixalleria mòbil: amb una freqüència d'un dia al mes (1r dijous de mes).
 • Deixalleria fixe: amb possibilitat d'accedir a la deixalleria comarcal, La Bisbal.
 • Voluminosos: caixa oberta amb recollida quinzenal/mensual.

D’acord amb aquests serveis, les tones recollides al municipi durant els darrers 5 anys (2013-2017) i el rati de generació del municipi, són de 1,30 kg/habitant i dia. El percentatge de recollida selectiva es situava al 34%, lleugerament per sota de la mitjana catalana, però encara lluny dels objectius del PRECAT (50% en recollida selectiva i 60% en reciclatge). Per l’any 2030 es marquen objectius del 70% de recollida selectiva.

 

Proposta de treball

Es proposa canviar l’actual sistema de recollida de residus en contenidors per un sistema de recollida porta a porta, de 5 fraccions: paper-cartró, vidre, envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig, amb l’objectiu de millorar els índexs de recollida selectiva i disminuir les tones de la fracció rebuig.

Aquest canvi d’escenari, a més dels beneficis ambientals, també ha de servir per disminuir el cost final de la gestió dels residus al municipi a curt-mig termini, i no haver d’incrementar l’actual taxa de residus als vergelitans.

 

Campanya de comunicació 

Prèviament a la campanya comunicativa d’inici del servei, es va realitzar un procés participatiu a nivell domèstic i comercial, en el qual es van debatre alguns aspectes de la configuració del sistema (tipus i mida dels cubells, ganxos per la paret, recollida dels bolquers, etc.). Amb l’objectiu principal d’aconseguir el màxim consens i un retorn positiu per part de la població.

L’estratègia comunicativa ha de considerar la principal característica del sistema de recollida porta a porta i cal transmetre-la de manera clara: la separació en origen és obligatòria i cal incorporar-la als hàbits diaris necessàriament.

Aquest fet pot comportar inicialment reticències per part de les famílies i comerços que, possiblement, no realitzarien la separació en el model basat en contenidors. En conseqüència, la campanya inicial va ser intensa per comunicar els detalls (calendari de recollida, utilització àrees d’emergència i normes de lliurement dels residus al carrer) i la justificació del model porta a porta (beneficis ambientals i econòmics).

És important la bona difusió del nou servei als mitjans de comunicació, tan a l’inici del servei com per difondre els resultats assolits durant els primers mesos.

 

Seguiment i inspecció posteriors a la implantació 

Un cop implantat el sistema porta a porta, es realitza un seguiment intensiu durant els primers mesos de la implantació del servei. Aquest període és clau per detectar les incidències que es produeixen en la recollida i actuar per tal de corregir les possibles irregularitats, ajustar la planificació del servei i garantir la consolidació del nou model

Es disposa d’adhesius vistosos per col·locar sobre els residus mal lliurats, per avisar que no es recolliran, i també es realitzen trucades i visites a aquells usuaris que no utilitzen el servei adequadament per tal d'informar dels errors, dels possibles dubtes i per poder arribar a l'origen del problema.    

 

Bonificacions, taxa per participació, PxG (pagament per generació). 

Un cop ha passat el primer any del servei de recollida porta a porta, i una vegada consolidat, serà el moment d’analitzar totes les dades del sistema informàtic per conèixer els nivells de participació i els graus de reciclatge assolits.

També s’haurà d’analitzar el balanç econòmic del servei, comparar-lo amb els anys anteriors i obtenir així els beneficis econòmics que ha suposat el canvi de model.

Amb totes aquestes dades es podrà valorar la possibilitat d’introduir bonificacions a aquells habitatges que més participin en la recollida (treuen més cops el cubell) o penalitzar als que no utilitzen el servei, o bé introduir un pagament per generació pels dies que utilitza el servei i/o pels quilos de rebuig generats.

 

Noticies relacionades 

https://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2018/10/13/verges-incorpora-sistema-porta-porta/940145.html

http://www.elpuntavui.cat/territori/article/11-mediambient/1535220-el-volum-del-reciclatge-es-triplica-a-verges-amb-la-vigencia-del-porta-a-porta.html

https://www.radiocapital.cat/bona-resposta-dels-veins-de-verges-a-la-recollida-descombraires-porta-a-porta/

http://www.tvcostabrava.com/xavier-marti/politica/politica-local/avui-es-posa-en-marxa-el-servei-porta-a-porta-a-verges

 

 

Preguntes freqüents

 

És un sistema dificultós per a la gent gran,  què passa si m’equivoco o no recordo la fracció que toca cada dia?

La recollida porta a porta està pensada per a facilitar la gestió de residus a la gent gran, recollint davant de la seva porta just davant de casa sense necessitat de desplaçar-se i haver d’aixecar les tapes dels contenidors. Per evitar dubtes es lliurarà un calendari de la recollida porta a porta on s’especificarà quina fracció correspon a cada dia del mes.

 

Es poden treure els cubells abans de les 20:00h o després de les 22:00h?

En casos excepcionals si, es poden treure els cubells fora de l’horari establert, però per normal general l’horari establert per treure els cubells és de 20 a 22h, si ho respectem, els carrers estaran més nets.

 

Perquè la recollida de residus orgànics no es fa cada dia? Com evito les pudors de rels residus orgànics o dels de rebuig mentre espero que arribi el dia de la seva recollida?

Els cubells reixats proporcionats, juntament amb l’ús de les bosses compostables, fan que els residus orgànics es puguin ventilar i eviten l’evaporació i per tant la fermentació, fent que no es generin males olors fins el dia de la seva recollida.

A més s’esbandeixen els envasos que contenien carn o peix, també s’eviten males olors fins el dia de la seva recollida.

 

Els xips dels cubells contindran les meves dades personals?

No, els xips només contindran l’adreça de l’habitatge i no contindran cap dada personal.

 

Puc fer servir bosses normals en comptes de bosses compostables per a l’orgànica?

És recomanable l’ús de les bosses compostables ja que milloren la qualitat del compost obtingut.

 

Perquè serveixen els xips? No n’hi ha prou amb una etiqueta?

 Els xips optimitzen l’eficiència del servei de recollida, faciliten el control del reciclatge i controlar les males pràctiques i corregir-les.

 

Perquè es treuen els contenidors? No es poden deixar com a alternativa per la gent que no pot baixar els residus en l’horari establert?

La implantació d’un nou sistema de recollida d’escombraries, elimina qualsevol altre sistema. Mantenir els dos sistemes, generaria una despesa econòmica innecessària.

 

Com puc saber el calendari de recollida porta a porta del meu municipi?

El calendari porta a porta de cada municipi es pot trobar a la pàgina web de l’ajuntament o de l’empresa que gestiona el porta a port

 

Què passarà si els animals senten l’olor de menjar dels cubells i els vessen pels carrers?

Els cubells disposaran d’un sistema de bloqueig de la tapa que evita que es puguin obrir.

 

S’obriran les bosses per comprovar si s’han separat correctament els residus?

No, els recollidors tenen estratègies per valorar la correcta aportació dels residus, segons el pes de la bossa en cas dels envasos, i l’ús de bosses compostables en cas de la fracció orgànica,...

 

Si marxo el cap de setmana com ho faig amb el que he acumulat durant la setmana?

Cada habitatge disposarà d’una targeta de la deixalleria on podrà anar a dipositar els seus residus, a més s’habilitaran àrees d’emergència on poder anar a dipositar els residus si ens trobem fora d’horari o per a casos excepcionals.

 

Si marxo de vacances com ho faig amb el que he acumulat abans de marxar?

Cada habitatge disposarà d’una targeta de la deixalleria on podrà anar a dipositar els seus residus, a més s’habilitaran àrees d’emergència on poder anar a dipositar els residus si ens trobem fora d’horari o per a casos excepcionals.

 

Enrere
Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies