Contacte
Multes

Consell Comarcal Baix Empordà

C/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 64 09 24
Fax 972 64 55 44
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
recaptacio@baixemporda.cat


Multes

Amb motiu de la crisi sanitària, ocasionada pel COVID-19, el Consell Comarcal del Baix Empordà tindrà tancades les seves instal·lacions i dependències inicialment durant  15 dies naturals a partir de 16/03/2020 . Per qualsevol gestió podeu utilitzar la seu electrònica www.baixemporda.cat o bé enviar un correu electrònic a consell@baixemporda.cat i en cas d’urgència podeu trucar al tel. 972 64 23 10.

Els treballadors de l'oficina de de gestió de multes fan teletreball des de casa seva i atendran per correu electrònic qualsevol consulta en el correu electròni , indicat més avall.

 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ
GESTIÓ DE SANCIONS
Carrer Notaríes, 22
17230 PALAMÓS

Tel. 972600161 Fax. 972601222
E-mail: multes@baixemporda.cat

PAGAMENTS PER INTERNET (BEGUR i PALS , no està activat el pagament per Internet per les multes de PALAMÓS)

Municipis que tenen delegada la gestió de multes al Consell Comarcal del Baix Empordà:

MUNICIPI

ORGAN INSTRUCTOR

ORGAN SANCIONADOR

ORGAN GESTOR

BEGUR

CAP DE LA POLICIA

ALCALDIA

CONSELL COMARCAL

Formes de pagament

 1. Oficines de CaixaBank SA “la Caixa”
 2. Internet PAGAMENTS PER INTERNET
 3. Caixers de Servicaixa
 4. Targeta de crèdit o dèbit a les oficines de la Policia Local del Begur
 MONT-RAS

 SECRETARIA

 ALCALDIA

 CONSELL COMARCAL

 Formes de pagament

 

 1. Oficines de CaixaBank SA “la Caixa”
 2. Internet PAGAMENTS PER INTERNET
 3. Caixers de Servicaixa

PALAU-SATOR

 SECRETARIA  ALCALDIA  GESTOR COMARCAL
 Formes de pagament

 

 1. Oficines de CaixaBank SA “la Caixa”
 2. Internet PAGAMENTS PER INTERNET
 3. Caixers de Servicaixa

PALAMÓS

CAP DE LA POLICIA

ALCALDIA

CONSELL COMARCAL

Formes de pagament

 1. Oficines de CaixaBank SA “la Caixa”
 2. Gir postal adreçat a l’ajuntament de Palamós, c/ Major, 56 17230 Palamós, fent constar en el text del gir el número de l’expedient (9 darreres xifres), la data de la denúncia, la matrícula i l’import.
 3. Amb targeta de crèdit o dèbit a la Comissaria de la Policia Local de Palamós, carrer Josep Joan, núm. 37-

PALS

CAP DE LA POLICIA

ALCALDIA

CONSELL COMARCAL

Formes de pagament

 1. Oficines de CaixaBank SA “la Caixa”
 2. Internet PAGAMENTS PER INTERNET
 3. Caixers de Servicaixa

 

     
 

 

 

     
 

 

 

Notificació de la denúncia

La denúncia és notifica com a presumpte infractor i/o titular del vehicle assenyalat a l’anvers del document lliurat, i es fa saber que es comunicarà aquests fets a l’òrgan instructor per incoar el corresponent procediment sancionador, d’acord amb el que disposa el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària que desenvolupa el que està previst en el text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre (abans 339/1990, de 2 de març) (LSV), amb el número de butlleta que figura a l’anvers.

Si els fets poder ser constitutius de delicte o falta penal, es posaran en coneixement de l’òrgan judicial corresponent, continuant la tramitació administrativa fins abans de dictar resolució, ja que s’acordarà la suspensió del procediment. En aquest supòsit, el pagament de l’import de la multa, als efectes previstos a l’article 67 de la LSV implicarà que l’ingrés restarà en dipòsit fins que recaigui resolució judicial. Si la resolució judicial fos condemnatòria, us serà retornat. En cas contrari, s’aplicarà al pagament de la sanció que recaigui en via administrativa.

Al·legacions:

Si no aboneu l’import de la sanció en el moment de l’entrega de la denúncia, s’iniciarà el procediment sancionador, i disposareu d’un termini de 20 dies naturals a partir del lliurament de la butlleta per l’agent, o 15 dies naturals a partir de la notificació de la denúncia rebuda del Consell Comarcal del Baix Empordà, o notificació per compareixença en el BOP per pagar amb la reducció establerta i amb les conseqüències previstes a l’esmentat art. 80, o per presentar davant del Consell Comarcal del Baix Empordà, Departament de Gestió de Sancions de Trànsit, un escrit d’al·legacions en relació amb el contingut de la denúncia esmentada, amb l’aportació i la proposició de les proves que considereu oportunes. Cal que citeu el número de l‘expedient, la data i la matrícula del vehicle.

Si en el termini esmentat des de l’entrega de la denúncia, no heu abonat la sanció ni heu presentat al·legacions, el procediment sancionador es tindrà per finalitzat al dia següent al de la finalització de l’esmentat termini  i la denúncia tindrà l’efecte d’acte resolutori del procediment sancionador. En aquest supòsit la sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia. Aquest efecte resolutori serà així únicament quan es tracti de (art. 95 LSV): a) Infraccions lleus, b) Infraccions greus que no suposin detraure punts c) infraccions greus i molt greus en les quals la seva notificació es va produir en l’acte de la denúncia

Resolució sancionadora

En cas que no sigui aplicable el que s’ha exposat a l’anterior paràgraf, la resolució sancionadora posarà fi a la via administrativa i la sanció es podrà executar des del dia següent a aquell en que es notifiqui a l’interessat, produint plens efectes transcorreguts 30 dies naturals (art. 95.4 LSV).

Si no s’hagués produït la resolució sancionadora transcorregut un any des de la iniciació del procediment, es produirà la seva caducitat i s’arxivaran les actuacions a sol·licitud de qualsevol interessat o d’ofici. (art. 112 LSV)

Responsabilitat

El titular o arrendatari, en el supòsit que constés en el registre de vehicles, serà responsable de les infraccions per estacionament, a excepció dels supòsits en que el vehicle tingués designat un conductor habitual o s’indiqui un conductor responsable dels fets (art. 82 LSV).

Forma de pagament

Amb l’imprès que heu rebut per l’import i fins a la data límit de pagament reflectida a l’anvers de la butlleta de denúncia:

(Veure cada ajuntament a la taula superior)

 

Com presentar una al·legació en cas de disconformitat davant d'una denúncia:

A) En paper

1.- Ompliu la instància que trobareu a peu de pàgina

2.- Imprimiu-la i signeu-la

3.- Presenteu-la al registre d'entrada del Consell Comarcal, de l'Ajuntament on s'ha comès la infracció, o d'una altra administració pública, que  la traslladarà al Consell

B) Electrònicament  (cal signatura electrònica o certificat digital)

 

(el termini per a presentació d'al·legacions és de 20 dies naturals des de la data de notificació de la denúncia impugnada)

NOTA IMPORTANT: Les consultes i les seves respostes tramitades per telèfon, presencialment o per correu electrònic,  en cap cas tindran la consideració d'al·legacions formalment presentades davant del procediment

Comunicació de conductor a través de Seu electrònica (amb certificat o DNI electrònic)

Documents Adjunts


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies