Contacte
Consell Comarcal Baix Empordà

c/ Tarongers, 12 (Can Salamó)
Tel. 972 642 310
Fax 972 641 003
Horari: dll-dv de 9h a 14:00h
consell@baixemporda.cat


MARÇ 2020- MESURES ADOPTADES AL SERVEI DE RECAPTACIÓ AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA

Amb motiu de la crisi sanitària, ocasionada pel COVID-19, el Consell Comarcal del Baix Empordà tindrà tancades les seves instal·lacions i dependències inicialment durant  15 dies naturals a partir de 16/03/2020. Per qualsevol gestió podeu utilitzar la seu electrònica www.baixemporda.cat o bé enviar un correu electrònic a consell@baixemporda.cat i en cas d’urgència podeu trucar al tel. 972 64 23 10.

D'acord amb el que preveu el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i concretament:

- L’article 6, pel que fa a les competències de cada Administració respecte a la gestió ordinària dels seus serveis i l’adopció de les mesures que s’estimin necessàries.
- La disposició addicional tercera, relativa a la suspensió i interrupció de terminis de tramitació administrativa de les entitats del sector públic.
- La disposició addicional quarta, relativa a la suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
- La disposició final primera, de ratificació de les mesures acordades per les administracions competents amb anterioritat a l’aprovació del Reial decret

S'adopta la següent mesura

- Posposar, sense fixar nova data, el primer període de recaptació dels tributs locals anunciat al BOP de Girona 469 de 30/01/2020 (el comprès entre l'1 d'abril i l'1 de juny) El nou període s'anunciarà quan es doni per finalitzat l'estat d'alarma.

En compliment del RD 463/2020, actualitzat pel RD 465/2020 queden suspesos i interromputs:

- Els terminis dels procediments sancionadors, de gestió, inspecció i recaptació.
- Els terminis de prescripció i caducitat.

Estant suspesa l'atenció presencial, els treballadors de les oficines de recaptació fan teletreball des de casa seva i atendran per correu electrònic qualsevol consulta en els correus electrònic de cada oficina, indicats més avall.


---------------------------------

El Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà té com a principal finalitat l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió dels ajuntaments, de les administracions públiques de la comarca del Baix Empordà i dels Ens públics que en depenen.

L’atribució de la competència ve conferida per l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, que confereix als consells comarcals les atribucions que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Servei de Recaptació disposa d’una xarxa d’oficines distribuïda per diversos municipis de la comarca a fi d’oferir una major proximitat al ciutadà.

 Codi DIR del Servei de Recaptació: LA0012062

Xarxa d'oficines:

Oficina de la Bisbal d'Empordà (Serveis centrals)
Tel. 972640924
Fax 972645544
Carrer del Raig, 5 baixos
17100 La Bisbal d'Empordà
E-mail 
recaptacio@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0031-20-0200413715
CODI IBAN: ES49 2100 0031 2002 0041 3715 
CODI BIC:  CAIXESBBXXX

PAGAMENTS PER INTERNET

 

Oficina de Begur:
Ventura Sabater, 4 (Galeries Casa Gran)
17255 Begur
Tel. 972624030 - prov. 972624523
Fax 972624342
E-mail 
recaptacio.begur@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0786-76-0200121281
CODI IBAN:ES13 2100 0786 7602 0012 1281
CODI BIC: CAIXESBBXXX

PAGAMENTS PER INTERNET

Oficina de Palamós :
Tel 972600161
Fax 972601222
Carrer Notaries, 22
17230 Palamós
E-mail 
recaptacio.palamos@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> compte: 2100-0028-73-0200515566
CODI IBAN: ES10 2100 0028 7302 0051 5566
CODI BIC: CAIXESBBXXX

PAGAMENTS PER INTERNET

Oficina de Platja d'Aro:
c/ Verdaguer, 13 B
17250 Platja d'Aro
Tel. 972829870
Fax 972825286
E-mail 
recaptacio.cpdaro@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0746-80-0200227101
CODI IBAN: ES22 2100 0746 8002 0022 7101
CODI BIC: CAIXESBBXXX

PAGAMENTS PER INTERNET

Oficina de Calonge:
Av. Puigcerver, 14 (Hotel d'Entitats)
17251 Calonge
Tel. 972653527
Fax 972609423
E-mail recaptacio.calonge@baixemporda.cat
TRANSFERÈNCIES -> Compte: 2100-0129-56-0200304320
CODI IBAN: ES71 2100 0129 56 02 00304320
CODI BIC: CAIXESBBXXX 

PAGAMENTS PER INTERNET

 

PER PAGAMENTS AMB MÒBIL PODEU DESCARREGAR LES APP DE LES ENTITATS BANCÀRIES

PER ANDROID - PAGAMENT DE REBUTS CAIXABANK SA  (es pot utilitzar per pagar amb qualsevol targeta o amb l'usuari de CaixaBankNow)

PER ANDROID - APP DE BBVA

PER ANDROID - APP BANC DE SABADELL 


PER iOS - PAGAMENT DE REBUTS  CAIXABANK SA  (es pot utilitzar per pagar amb qualsevol targeta o amb l'usuari de CaixaBankNow)

PER iOS - APP DE BANC DE SABADELL

PER iOS - APP DE BBVA

 

SUBHASTES

 

Impresos i models per a sol·licituds i recursos (es poden tramitar directament per la seu electrònica o descarregar-los per omplir-los i presentar-los per registre d'entrada) 

Sol·licitud d'ajornament o fraccionament de deute tributari

Sol·licitud d'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica agrícoles

Presentació de Mandat de domiciliació bancària  (cal adjuntar-hi el model de mandat que trobareu més avall omplert i signat)

Prsentació de Baixa de mandat de domiciliació bancària

En cas de no trobar el que busqueu utilitzeu el d'Instància general.Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies